AKTUALNO
  NOVICE
  GALERIJA - picasaweb
ORGANIZACIJA
  ORGANI DRUŠTVA
  MLADINA
  ČLANICE
  VETERANI
  SEKCIJA ZA ŠPORT
OPERATIVA
  ŠTAB OPERATIVE
  VOZILA IN OPREMA
  POŽARNI OKOLIŠ
  INTERVENCIJE
  IZOBRAŽEVANJE
  TEKMOVANJA
DRUŠTVO
  VIZIJA DRUŠTVA
  ZGODOVINA DRUŠTVA
OSTALO
  KLEPETALNICA
  POVEZAVE
  KONTAKT
Kontaktni podatki

PGD BLAGOVICA
Blagovica 2
1223 Blagovica

tel: 01/ 834-57-04
e-pošta:
pgd.blagovica@siol.net
 

Prijava intervencije
V primeru nesreče vedno najprej pokličite 112

Operaterju povejte:

ime in priimek
vaš točen naslov
vrsto nesreče
število poškodovanih
 
SPIN - prikaz nesreč v RS

Za večji zemljevid klikni!
Hitre povezave

 - Gasilska zveza Slovenije
 -
Občina Lukovica
 - PGD Lukovica
 -
CPV Helios Domžale
 -
URSZR
 -
Gasilci.org
 -
Vreme
 -
Geopedia.si

 

Administrator
VULKAN

SPIN

 

              Organi društva
 

Po statutu PGD Blagovica sestavljajo društvo naslednji organi:

 • Občni zbor - zbor članov (OZ PGD Blagovica)
 • Upravni odbor (UO PGD Blagovica)
 • Poveljstvo (Poveljstvo PGD Blagovica)
 • Nadzorni odbor (NO PGD Blagovica)
 • Disciplinska komisija (DK PGD Blagovica)

Funkcionarja društva sta:

 • Predsednik društva
 • Poveljnik društva

Mandat organov in funkcionarjev, razen Občnega zbora, je 5 let in je vezan na kongresno obdobje GZS.

 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica
              Upravni odbor PGD Blagovica 2013
 

Upravni odbor PGD Blagovica je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Upravni odbor sestavljajo Predsednik, namestnik predsednika, Poveljnik, namestnik poveljnika in 7 članov, med katerimi mora biti tudi predstavnik mladih.

Sestava UO PGD Blagovica v mandatnem obdobju 2013 - 2018:

 • Predsednik PGD Blagovica: Matjaž Markovšek
 • Namestnik predsednika: Marko Trdin
 • Tajnica: Mateja Pestotnik
 • Blagajničarka: Sonja Urankar
 • Komisija za članice: Marta Moneta
 • Mentorica mladine: Urša Urankar
 • Komisija za veterane: Milan Florjančič
 • Šport & rekreacija: Kristjan Markovšek
 • Gospodar: Nejc Korošec
 • Poveljnik PGD Blagovica: Uroš Medič
 • Namestnik poveljnika: Marjan Cerar
 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica
              Poveljstvo PGD Blagovica 2013
 

Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Izvoli ga Občni zbor na predlog Poveljnika. Delo poveljstva vodi Poveljnik. Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljnik/a, desetarji, pomočniki poveljnika za naprave za zaščito dihal, radijske zveze in prvo pomoč ter orodjar in glavni strojnik. 

Sestava poveljstva PGD Blagovica v mandatnem obdobju 2013 - 2018:

 

 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica
              Nadzorni odbor PGD Blagovica 2013
 

Nadzorni odbor PGD Blagovica spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor.

Sestava NO PGD Blagovica v mandatnem obdobju 2013 - 2018:

 • predsednik: Žavbi Stane st.

 • član: Medič Ilija

 • član: Kramar Alojz st.

 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica
              Disciplinska komisija 2013
 

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli Občni zbor za dobo petih let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

Sestava DK PGD Blagovica v mandatnem obdobju 2008 - 2013:

 • predsednik: Peter Urankar

 • član: Gabrovec Roman

 • član: Per Mateja

 • nadomestni član:  Moneta Janez

 • nadomestni član:  Urankar Viki

 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica
              Občni zbor PGD Blagovica
  Občni zbor je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi aktivni člani. Mladoletne člane do petnajstega leta zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni Občni zbor sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca meseca marca.

Naloge in pristojnosti Občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu;

 • sprejme in spreminja Statut in druge splošne akte PGD;

 • sprejema letno poročilo za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD; pred sprejetjem letnega poročila mora Nadzorni odbor opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD;

 • sprejema program dela in finančni načrt;

 • voli in razrešuje predsednika, poveljnika in člane organov PGD (Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo);

 • voli predstavnike PGD v Občni zbor GZ;

 • odloča o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov PGD;

 • odloča o povezovanju v gasilsko zvezo;

 • odloča o statusnih spremembah PGD;

 • podeljuje naziv častnega člana;

 • podeljuje priznanja PGD;

 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

 • sklepa o prenehanju PGD;

 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani PGD, ki so v skladu s cilji PGD

 
         avtor:  Administrator
              Razrešena Disciplinska komisija 2008 - 2013
 

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli Občni zbor za dobo petih let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

Sestava DK PGD Blagovica v mandatnem obdobju 2008 - 2013:

 • predsednik: Peter Urankar

 • član: Zdravko Slapar

 • član: Francka Gabrovec

 • nadomestni član:  Bojan Omahna

 • nadomestni član:  Vera Peterka

 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica
              Razrešen Nadzorni odbor PGD Blagovica 2008 - 2013
 

Nadzorni odbor PGD Blagovica spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor.

Sestava NO PGD Blagovica v mandatnem obdobju 2008 - 2013:

 • predsednik: Žavbi Stane st.

 • član: Podbelšek Miro

 • član: Kramar Alojz st.

 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica
             Razrešen Upravni odbor PGD Blagovica 2008-2013
 

Upravni odbor PGD Blagovica je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. UO sestavljajo predsednik, poveljnik in 12 članov. Med člani so tudi predstavnik mladine, predstavnica članic in predstavnik veteranov.

Sestava UO PGD Blagovica v mandatnem obdobju 2008 - 2013:

 • predsednik: Marko Trdin

 • tajnik: Mateja Resnik

 • blagajnik: Lojzka Žavbi

 • komisija za članice: Marta Moneta

 • komisija za veterane: Minka Ravnikar

 • komisija za mladino: Karmen Urankar (novo izvoljena v letu 2011)

 • sekcija za šport: Aleš Podbelšek

 • društvene naloge na področju organizacije: Viki Urankar
   

 • poveljnik: Blaž Judež

 • podpoveljnik:  Matjaž Markovšek

 • desetar: Ilija Medič

 • desetar: Igor Trdin

 • gospodar: Roman Gabrovec

 • orodjar: Marjan Cerar

 
         avtor:  Tajnik PGD Blagovica